حسین یزدجردی

رییس کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران