الهه محققی

مدیر دپارتمان فروش و بازاریابی شرکت نوونورد دارو