امیر مهدی خشوعی

رئیس هیأت مدیره شرکت کشتیرانی امواج دریا