بهروز رفیعی طاری

کارشناس ارشد کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران