تیرداد قلیزادگان

طراح دیاگرام، سرپرست نصب و راه اندازی