جعفر ایزدیار

دبیر کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران