حسین یزدجردی

رئیس کانون انجمن های صنایع صنفی آرد ایران – رئیس هیئت مدیره آرد تابان