حسین یزدجردی

رئیس کانون انجمن های صنایع صنفی ارد ایران – مدیر عامل کارخانه آرد تابان