حمیدرضا مستانی

نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانجات روغن کشی نوید خلیج فارس