سید مرتضی سنادی زاده

مدیرعامل شرکت تولیدی آرد جوانه شوشتر