سید مرتضی سنادی زاده

مدیرعامل شرکت تولیدی آردجوانه شوشتر