عباسعلی مطلبی

رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان