مهرزاد جمشیدی

رئیس هیئت مدیره انجمن بین المللی آسیابانان - منطقه خاورمیانه و آفریقا