هاله حسین زاده

مدیر بانکداری بین الملل بانک سامان