Ashish Bajla

مدیر بازرگانی منطقه خاورمیانه شرکت OLAM

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران