امیرحسین افراشته پور

مدیرعامل هولدینگ روغن خوراکی افرا

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران